Anasayfa » ÖZELLEŞTİRME DEĞİL DEVLETIN TASFIYESI

ÖZELLEŞTİRME DEĞİL DEVLETIN TASFIYESI

Yazar: yonetici
0 Yorum 155 Görüntüleyen

ÖZELLEŞTİRME DEĞİL DEVLETIN TASFIYESI

 

Komisyondan geçip
genel kurula gelecek olan , devletin en stratejik kurumlar
ının Küresel
Baronlara pe
şkeş çekilmesi anlamındaki düzenleme büyük tepki topluyor. İlgili
d
üzenleme uzmanlar tarafından
Devletin Tasfiyesi olarak yorumlan
ıyor. Aşağıda detayı verilen kurumların
özelle
ştirilmesine
kar
şı tüm toplumun karşı durması gerektiğini belirten uzmanlar bunun ihanet
derecesinde bir geli
şme olduğunu belirtiyorlar.

 

100’den fazla kurum için özelleştirme kararı

Meclis komisyonunda kabul edilen kanun tasarısına göre 100’den fazla kuruma varlıklarını ve ticari hisselerini Özelleştirme İdaresi’ne devretme ve bu şekilde özelleştirme yolu açılıyor.

ÖZELLEŞTİRME YOLU AÇILAN
KURULU
ŞLAR

Atatürk Orman
Çiftli
ği

Avrupa Birliği Eğitim
ve Gen
çlik Programları Merkezi Başkanlığı

Basın İlan
Kurumu Genel M
üdürlüğü

Borsa İstanbul
Anonim
Şirketi
Ba
şkanlığı

Boru Hatları ile
Petrol Ta
şıma A.Ş.
(BOTA
Ş)
Genel M
üdürlüğü

Çanakkale SavaşlarıGelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

Çay İşletmeleri
(
ÇAY-KUR) Genel Müdürlüğü

Darülaceze Başkanlığı

Devlet Hava
Meydanlar
ıİşletmesi
Genel M
üdürlüğü

Devlet Malzeme
Ofisi (DMO) Genel Müdürlü
ğü

Doğal
Afet Kurumu Sigortalar
ı Başkanlığı

Elektrik Üretim
A.
Ş.
Genel M
üdürlüğü

Enerji Piyasalarıİşletme
Anonim
Şirketi

Ereğli Kömür- Havzası Amele Birliği Biriktirme ve

Yardımlaşma
Sand
ığı Başkanlığı

Eskişehir
2013 T
ürk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreterliği

Et ve Süt Kurumu
Genel Müdürlü
ğü

Eti Maden İşletmeleri
Genel M
üdürlüğü

EXPO 2016 Antalya
Ajans
ıGenel Sekreterliği

EXPO 2020 İzmir
Y
önlendirme Kurulu Başkanlığı

Gayrimenkul
Anonim
Şirketi
Genel M
üdürlüğü

Hamitabat
Elektrik Üretim ve Ticaret A.
Ş. Genel Müdürlüğü

İller
Bankas
ıAnonim Şirketi
Genel M
üdürlüğü

Kalkınma
Ajanslar
ı

Kefalet Sandığı Başkanlığı

Kemerköy Elektrik
Üretim ve Ticaret A.
Ş. Genel Müdürlüğü

KıyıEmniyet Genel Müdürlüğü

Makine ve Kimya
Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlü
ğü

Merkezi Finans veİhale
Birimi Ba
şkanlığı

Merkezi Kayıt
Kurulu
şu

Milli Piyango İdaresi
Genel M
üdürlüğü

Milli Savunma
Bakanl
ığıAkaryakıt İkmal
ve NATO POL

Tesisleri İşletme
Ba
şkanlığı

Posta ve Telgraf
Te
şkilatıAnonim Şirketi
Genel M
üdürlüğü

Soma Elektrik
Üretim ve Ticaret A.
Ş. Genel Müdürlüğü

Süper-Toto Teşkilat
Ba
şkanlığı

Sulama Birlikleri

Sümer Holding A.Ş.
Genel M
üdürlüğü

Şeker
Kurumu Ba
şkanlığı

T.C. Devlet
Demiryollar
ıİşletmesi
(TCDD) Genel M
üdürlüğü

T.C Ziraat Bankası A.Ş.
Genel M
üdürlüğü

Tarım İşletmeleri
Genel M
üdürlüğü (TİGEM)

Tarım ve
K
ırsal
Kalk
ınmayıDestekleme Kurumu Başkanlığı

Tasarruf MevzuatıSigorta Fonu

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

Toplu Konut İdaresi
Ba
şkanlığı

Toprak Mahsulleri
Ofisi (TMO) Genel Müdürlü
ğü

Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankas
ı Başkanlığı

Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryollar
ı Taşımacılık

Anonim Şirketi
(TCDD Ta
şımacılık A.Ş)

Türkiye Demiryolu
Makineleri Sanayi Makineleri Sanayii  A.
Ş (TÜDEMDAŞ) Genel Müdürlüğü

Türkiye
Denizcilik
İşletmeleri
A.
Ş.
Genel M
üdürlüğü

Türkiye Elektrik
Da
ğıtım A.Ş.
(TEDA
Ş)
Genel M
üdürlüğü

Türkiye Elektrik İletim
A.
Ş.
Genel M
üdürlüğü

Türkiye Elektrik İletim
A.
Ş.
Genel M
üdürlüğü

Türkiye Elektrik
Ticaret ve Taahhüt A.
Ş Genel Müdürlüğü

Türkiye
Elektromekanik Sanayi A.
Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Halk
Bankas
ı A.Ş.
Genel M
üdürlüğü

Türkiye İhracat
Kredi Bankas
ı A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Genel Müdürlüğü

Türkiye İhracatçılar
Meclisi Genel Sekreterli
ği

Türkiye Kalkınma
Bankas
ı A.Ş.
Genel M
üdürlüğü

Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu (TK
İ)
Genel M
üdürlüğü

Türkiye Lokomotif
ve Motor Sanayi A.
Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü

Türkiye
Petrolleri A.O. (TPAO) Genel Müdürlü
ğü

Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlü
ğü (TRT)

Türkiye Sanayi
Sevk ve
İdare
Enstitüsü Ba
şkanlığı

Türkiye Şeker
Fabrikalar
ı A.Ş.
Genel M
üdürlüğü

Türkiye Uydu
Haberle
şme veİşletme
(T
ÜRKSAT) A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Vagon
Sanayi A.
Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü

Türkiye Yatırım
Destek ve Tan
ıtım
Ajans
ı Başkanlığı

Yeniköy-Yatağan
Elektrik Üretim ve Ticaret A.
Ş. Genel Müdürlüğü

B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER

Ölçe Seçme ve
Yerle
ştirme
Merkezi Ba
şkanlığı

Atatürk Kültür
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Atatürk Araştırma
Merkezi

Atatürk Kültür
Merkezi

Türk Dil Kurumu

Türk Tarih Kurumu

Türkiye ve Orta
Do
ğu
Amme
İdaresi
Enstit
üsü

Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Ara
ştırma Kurumu

Türkiye Bilimler
Akademisi

Türkiye Adalet
Akademisi

Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu

Spor Genel
Müdürlü
ğü

Devlet TiyatrolarıGenel Müdürlüğü

Devlet Opera ve
Balesi Genel Müdürlü
ğü

Orman Genel
Müdürlü
ğü

Vakıflar
Genel M
üdürlüğü

Türkiye Hudut ve
Sahiller Sa
ğlık
Genel M
üdürlüğü

Türk Akreditasyon
Genel Müdürlü
ğü

Türk StandartlarıEnstitüsü

Türk Patent
Enstitüsü

Ulusal Bor Araştırma
Enstit
üsü

Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu

Savunma Sanayi
Müste
şarlığı

Küçük ve Orta
Ölçekli
İşletmeleri
Geli
ştirme
ve Destekleme
İdaresi
Ba
şkanlığı

Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajans
ı Başkanlığı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi
Ba
şkanlığı

Özelleştirmeİdaresi
Ba
şkanlığı

Maden Tetkik ve
Arama Genel Müdürlü
ğü

Ceza ve İnfaz
Kurumlar
ıTutukevleri İşyurtlarıKurumu

Sivil Havacılık
Genel M
üdürlüğü

Mesleki
Yeterlilik Kurumu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

KarayollarıGenel Müdürlüğü

Türkiye Yazma
Eserler Ba
şkanlığı

Doğu
Anadolu Projesi B
ölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Konya OvasıProjesi Bölge
Kalk
ınma İdaresi
Ba
şkanlığı

Doğu
Karadeniz Projesi B
ölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Devlet Su İşleri
Genel M
üdürlüğü

Türkiye Su
Enstitüsü

Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu

Kamu Denetçiliği
Kurumu

Türkiye İnsan
Hakları Kurumu

 

MİLLİ ÇÖZÜM MAKALELERİ İÇİN TIKLAYINIZ…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi