Anasayfa » HZ. MEHDİ VE YARDIMCILARI

HZ. MEHDİ VE YARDIMCILARI

Yazar: yonetici
0 Yorum 3k Görüntüleyen

HZ. MEHDİ VE YARDIMCILARI

Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi’nin İslam dininin ve Müslümanların hayrına yönelik pek çok hizmeti olacağını ve çok önemli faaliyetler yürüteceğini bildirmiştir. Güzel ahlakı ile Peygamberimiz (sav)’e benzetilen Hz. Mehdi, hadislerdeki bilgilere göre tüm insanların dünyada ve ahiretteki kurtuluşları için samimi çaba harcayacak, dünyada huzur, barış, bolluk ve bereketin oluşmasına vesile olacaktır. Bu şerefli ve üstün görevinde ise etrafında az sayıda yardımcısının olacağı haber verilmiştir. Hadislerde ve İslam âlimlerinin izahlarında Hz. Mehdi’nin yardımcılarıyla ilgili olarak verilen bilgiler aynı zamanda Hz. Mehdi’nin tanınmasına vesile olacak alametlerdendir.

 

İçinde bulunduğumuz hicri 1400’Iü yıllar, Peygamber Efendimiz (sav)’in hadislerinde ve İslam âlimlerinin eserlerinde haber verilen ahir zaman alametlerinin birbiri ardınca gerçekleştiği müjdeli bir dönemdir. Bu dönemde çok büyük olayların ve tarihi gelişmelerin yaşanacağı bildirilmiştir. Allah, bu gelişmelere vesile olmaları için kullarından mübarek insanlar seçmiştir. Bu şahıslardan biri olan Hz. Mehdi’nin üstün ahlakı ve şerefli mücadelesi hadislerde detaylı olarak haber verilmiştir. Haber verilen bir diğer konu da Hz. Mehdi’nin yardımcıları ve onların taşıdığı çeşitli özelliklerdir. Bu özellikler arasında en dikkat çekici olanı, sayılarının az olmasıdır.

 

Hadislere göre, dünya çapında büyük bir çalışma yapacak olan Hz. Mehdi’nin yardımcılarının, tebliğ yaptıkları süre boyunca sayılarının hiç değişmeden kalması Allah’ın bir hikmet üzerine yarattığı mucizevî bir durumdur. Hz. Mehdi’nin yardımcılarının belli bir sayı civarında olmasının hikmetlerinden biri ise, bu durumun o mübarek şahsın tanınmasına vesile olacak alametler arasında yer almasıdır.

 

 

Hz. Mehdi Ortaya Çıktığında O’na Yardım Edenlerin Sayısı Çok Az Olacaktır:

 

Peygamber Efendimiz (sav)’in hadislerinde bildirdiği üzere Hz. Mehdi’yi ilk ortaya çıktığında destekleyenlerin sayısının çok az olacak olması, Allah’ın Kur’an’da bildirdiği adetullahının bir gereğidir. Bu durum, tarih boyunca yaşamış olan tüm mümin topluluklarında hep aynı olmuştur. Kur’an’da peygamberlerin de çevrelerinde samimi olarak iman eden kişilerin hep çok az olduğuna dair bilgiler verilmiştir.

 

Örneğin Hz. Musa’ya yalnızca yaşadığı toplumun gençlerinden oluşan çok az sayıda kimse iman etmiştir:

 

“Sonunda Musa’ya kendi kavminin bir zürriyetinden (gençlerinden) başka -Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla- iman eden olmadı…”[1] Aynı durum Hz. İsa’nın ilk geldiği dönemdeki yardımcıları için de geçerlidir. Rivayetlerden Hz. İsa’ya da az sayıdaki havarilerin iman ettikleri ve bunun dışında halktan ona inanan kimsenin olmadığı anlaşılmaktadır. Kur’an’da Hz. İsa’ya inananların durumu şöyle bildirilmektedir:

 

“Ey iman edenler, Allah’ın yardımcıları olun: Meryem oğlu İsa’nın havarilere: “Allah’a (yönelirken) benim yardımcılarım kimlerdir?” demesi gibi. Havariler de demişlerdi ki: “Allah’ın yardımcıları bizleriz.” Böylece İsrailoğullarından bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da inkâr etmişti…”[2]

 

Kur’an’da, Ashab-ı Kehf adlı topluluğun da sayılarının çok az olduğu bildirilmiştir:

 

“(Sonra gelen kuşaklar) Diyecekler ki: “Üç’tüler, onların dördüncüsü köpekleridir.” Ve: “Beştiler, onların altıncısı köpekleridir” diyecekler. (Bu,) Bilinmeyene (gayba) taş atmaktır. “Yedidirler, onların sekizincisi köpekleridir” diyecekler. De ki: “Rabbim, onların sayısını daha iyi bilir, onları pek az (insan) dışında kimse bilemez.”…”[3]

 

Bir başka ayette ise Hz. Nuh’a uyan kimselerin sayısının da çok az olduğu şöyle haber verilmiştir:

 

“… Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti.”[4]

 

Kur’an’da Hz. Lut’a da çok az kişinin iman ettiği bildirilmektedir. Lut kavmine büyük bir felaket isabet ettiğinde, Allah oradan sadece Hz. Lut’un iman eden aile mensuplarını -iman etmeyen hanımı dışında- kurtarmıştır:

 

“…Kendi karısı dışında onu ve ailesini muhakkak kurtaracağız. O (karısı) arkada kalacak olanlardandır.” Elçilerimiz Lut’a geldikleri zaman o, bunlar dolayısıyla kötüleşti ve içi daraldı. Dediler ki: “Korkuya düşme ve hüzne kapılma. Karın dışında, seni ve aileni muhakkak kurtaracağız. O ise, arkada kalacaktır.”[5]

 

 

 

Hz. Mehdi’nin Yardımcılarının Sayısı 300 Civarında Olacaktır:

 

Hadislerde Hz. Mehdi’ye tabi olacak kişilerin sayısına dair açık olarak belirli bir sayı verilmiştir:

 

Muhammed b. Hanefi (ra)’dan rivayet edildi ki: Sayıları Bedir Ashabı (313) kadardır. Evvelkiler onları geçmediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Talud ile nehri geçenler kadardır.[6]

 

Bu 313 kişi gece abid (çok ibadet eden kimse) gündüz kahraman niteliğini taşımaktadırlar.[7]

 

Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler, ne de sonrakiler fedakârlıkta onlara yetişemez.[8]

 

Hz. Mehdi’ye aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişi biat edecektir.[9]

 

İnsanları Allah’a iman etmeye davet eden, din ahlakına çok büyük hizmetler veren böyle değerli bir insana inananların sayısının bu kadar az olması çok dikkat çekicidir. Kuşkusuz bu çok mucizevî bir durumdur. Günümüzde en küçük bir dini topluluk bile binlerce kişiden oluşurken, İslam ahlakının hâkimiyetine vesile olacak olan Hz. Mehdi’nin yardımcılarının sayısının yalnızca 313–314 kişi olması, Hz. Mehdi’nin ve cemaatinin başlıca ayırt edici özelliklerinden biridir.

 

Bediüzzaman da sözlerinde bu gerçeği hatırlatmış, ancak sayıları ne kadar az olsa da, Hz. Mehdi’nin cemaatindeki her bir kimsenin manen çok güçlü olacağını belirtmiştir:

 

Bu vazifenin istinad ettiği (dayandığı) kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlâs, sadakat ve tesanüd (dayanışma) sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirdlerdir (talebelerdir). Ne kadar az olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar.[10]

 

 

 

Hz. Mehdi’ye Meleklerde Yardım Edecektir

 

Allah onu üç bin melekle destekleyecektir.[11]

 

…Önlerinde Cebrail, arkalarında Mikail bulunacaktır.[12]

 

Hadis-i şerifte, Hz. Mehdi’nin yardımcıları arasında Cebrail ve Mikail Aleyhisselam’ın da oldukları haber verilmektedir. Bu bilgilere göre Hz. Mehdi’ye, Allah’ın izniyle, melekler de yardımcı olacaktır.

 

Meleklerin salih müminlere yardımcı oldukları, Kur’an’ın çeşitli ayetlerinde haber verilen bir durumdur. Rabbimiz, Peygamber Efendimiz (sav) ve sahabeyi de meleklerle desteklemiştir. Konuyla ilgili bazı ayetler şu şekildedir:

 

“Rabbin meleklere vahyetmişti ki: “Şüphesiz Ben sizinleyim, iman edenlere sağlamlık katın…”[13]

 

“Sen müminlere: “Rabbiniz’in size meleklerden indirilmiş üç bin kişiyle yardım-iletmesi size yetmez mi?” diyordun.”[14]

 

 

Ahir Zamanda İman Edenlerin Her Biri Çok Kıymetli Olacaktır

 

Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde dikkat çekilen bir diğer husus ise ahir zamanda iman edenlerin her birinin çok kıymetli olacağıdır. Dinsizliğin tüm dünya üzerinde çok yaygın olduğu, ahlaki dejenerasyonun çok büyük bir hız kazandığı ahir zamanda, başta Hz. Mehdi olmak üzere müminler çok büyük zorluklarla ve toplumsal baskılarla karşı karşıya kalacaklardır. Bu durumla ilgili bir hadis şu şekildedir:

 

İnsanlar üzerinde öyle bir zaman gelecek ki, o zamanda dinine karşı sabırlı olan, koru eline alan gibi olacak.[15]

 

Bu baskılara sabreden böyle kıymetli bir şahsın etrafında sayısız insanın bulunması, insanların ona yardımcı olabilmek için büyük bir şevk ve heyecan içinde yarışmaları gerekir. Ancak dönemin ahir zaman olması, uygulamada hak ile batılın yer değiştirmesi, insanların Kuran ahlakından uzaklaşmış olmaları, ahlaki yozlaşmanın çok yüksek boyutlara ulaşması, insanların böyle şerefli bir mümine tabi olmalarını ve onun topluluğuna katılmalarını engelleyecek olabilir.

 

 

Çeşitli İslam Kaynaklarında Hz. Mehdi’nin Yardımcıları:

 

Allahın seçkin kullarından biri olan Hz. Mehdi, 1400 sene önce Peygamberimiz (sav)’in bildirdiği gibi -Allahın izni ile- ahir zamanda Kur’an ahlakını tüm dünyaya hâkim edecektir. Tek başına da olsa, kaderinde olan bu vazifesini muhakkak yerine getirecektir. Bu tebliği süresince ona yardımcılar kılınması ise Yüce Allah’ın bir lütuf ve nimetidir. Rabbimiz elçilerine desteğini, Kur’an’da şu şekilde bildirmiştir:

 

“Siz ona (Peygambere) yardım etmezseniz, Allah ona yardım etmiştir…”[16]

 

Gençtirler

 

“Mehdi’nin bayraktarı, sakalı hafif, rengi sarı küçük bir genç olacaktır.”[17]

 

Onun (Hz. Mehdi’nin) bayraktarı doğudan Temimi soyuna mensup bir genç olacaktır.[18]

 

Acemdirler (Arap Olmayan)

 

“Hz. Mehdi’nin yardımcıları Arap olmayacak, diğer milletlerden olacak”[19]

 

İlim Sahibidirler

 

“Özellikle bu vezirler her konuda gerçek manada arif kişiler olacaklardır.[20]

 

Manen Destekleneceklerdir

 

‘Bil ki, Mehdi çıktığı zaman bütün Müslüman havassı (ilim ve takvaca üstün olanlar) ve avamı (geneli) sevineceklerdir. Mehdinin İlahi olan yani manen desteklenen adamları olacaktır. O’nundavetini ayakta tutacaklar ve O’na yardım edip kendisini zafere kavuşturacaklardır. Ülkeye ait bütün ağır yükleri bunlar yüklenecekler. Allah’ın Mehdi’ye verdiği görevden ötürü ona destek olacaklardır.”[21]

 

“Onların cinslerinden olmayan bir koruyucuları olacaktır. Bu, Allah’a hiçbir vakit karşı da gelmiş değildir. Kendisi en saf ve samimi vezirlerinden olacaktır.”[22]

 

Hz. Muaviye b. Kırra (ra)‘dan rivayet edilmiştir:

 

Ümmetimden bir taife kıyamet kopuncaya kadar yardım görmekte devam eder.[23]

 

Üstün Ahlak Sahibidirler

 

Muhakkak ki onlar hidayet sancaklarıdır.[24]

 

Onlar Allah yolunda hiçbir kınayanın kınamasından, dedikodusundan korkmayan İslam ahalisidir.[25]

 

Hz. Ali’den bir rivayette şöyle belirtilmiştir:

 

“…onlarda Cenab-ı Hakkı gerçek manada bilen insanlar vardır ki onlar ahir zamanda Mehdi’nin yardımcısıdır.’[26]

 

Allah’ın izniyle Hiçbir Zaman Yenilgiye Uğramayacaklardır

 

“…Bu vezirlerin belirgin bir özelliği de kendilerinin hiçbir zaman hezimete uğramamalarıdır.[27]

 

Nuaym’ın, Ebu Cafer’den rivayetine göre;

 

“Allah (cc) Mehdi’nin ordusunu ve yardımcılarını başarılı kılacaktır.[28]

 

İnsanlar içinde En Güvenilir Olanlardır

 

“Mehdi, vakti gelinceye dek gizlenecektir, vaad olunan vakti gelince de ortaya çıkacaktır. Onun güvendiği kimseleri yani vezirleriyse emin olanların en güvenceli olanlarıdır.”[29]

 

O’nun (Mehdi’nin) kumandaları, insanların en hayırlısıdırlar.[30]

 

Gidene Üzülmez, Aralarına Katılana Sevinmezler

 

Hz. Muaviye b. Kırra (ra)’dan rivayet edilmiştir:

 

“…Kendilerini terk edenlerin ayrılmaları da onlara bir zarar vermez.”[31]

 

Muhammed b. Hanefi (ra)‘dan rivayet edildi ki:

 

“…Bulutların semada toplandığı gibi, Allah onun etrafına bir kavim toplar. Onların kalplerini uzlaştırır. Onlar içlerinden şehit düşene üzülmez, kendilerine katılana da sevinmezler. Sayıları Bedir ashabı (313) kadardır. Evvelkiler onları geçmediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler ve onların sayıları Talud ile nehri geçenler kadardır.”[32]

 

Allah Onları Gizlemiştir

 

“Allah, bir grup kimseyi ona vezir tayin etmiştir. Allah bu kimseleri gizlemiştir…”[33]

 

“Allah (cc) Mehdi için bir cemaat yaratır. Onlar Allah tarafından saklıdırlar…”[34]

 

Sözlerine Sadık Olacaklardır

 

“…Bunlar öncü olan bazı ashab gibi önde hareket edeceklerdir. Tıpkı önde gelen sahabenin Allah’a verdikleri sözü yerine getirdikleri gibi, bunlar da aynen o sözlerini doğrulayıcı olacaklardır…”[35]

 

Gece ibadet ile Meşgul Olup, Gündüz Çalışacaklardır

 

Ebu Nuaym’ın, Ebu Ca’ferden rivayetine göre;

 

“Bu davet üzerine, Bedir Ashabı kadar olan 313 kişi, daha önce ittifak etmeden hemen o anda tevafuken ortaya çıkacaklar ve onlar, gece ibadet ile meşgul olup gündüz aslan kesilecekler.”[36]

 

Ashab-ı Kehf Hz. Mehdi’nin Yardımcıları Arasına Katılacaktır

 

İbni Merdüye, tefsirinde İbni Abbas hadisini merfu olarak tahric etti. O şöyle dedi:

 

Ashabı Kehf, Mehdi’nin yardımcıları olacaktır.[37]

 

İmam Ebu İshak Salebi Kur’an tefsirinin Ehli Kehf Kıssasını anlatırken diyor ki:

 

Mehdi çıktığı zaman, Ehli Kehf’e gidip selam verince, Allah onları diriltecek ve Mehdi’nin yanında yerlerini alacaklardır. Daha sonra yattıkları yere dönüp kıyamete kadar da kalkmazlar.[38]

 

Hz. Huzeyfe (ra)’dan rivayete göre;

 

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

 

“Mehdi zuhur edinceye kadar ümmetim haşrolunmaz. Allah (cc) ona üç bin melek ile yardım edecektir… Ashab-ı Kehf de onunla beraber bulunup kendisinin yardımcılarından olacaklar.”

 

İmam-ı Suyuti diyor ki:

 

Ashab-ı Kehf’in uykusunun bu zamana kadar tehirinin sebebi, Allah’ın onlara bir ihsanıdır. Çünkü onlar Mehdi’ye yardımcı olacak ve böylece ümmeti Muhammed’e dâhil olma şerefi kazanacaklardır.[39]

 

Sonuç:

 

Hz. Mehdi, Allah’ın Peygamber Efendimiz (sav)’e 1400 yıl önce ahlakını, fiziksel özelliklerini, faaliyetlerini, hizmetlerini ve dünyada bırakacağı etkiyi bildirdiği ve kaderde takdir ettiği mübarek bir şahıs olacaktır. Bu özelliklerin taklit edilmesi, çaba harcanarak kazanılması kesinlikle mümkün olmadığı gibi, Hz. Mehdi’nin çalışmalarının durdurulması ya da çeşitli tevillerle reddedilmesi de Allah’ın izni ile mümkün değildir. Hz. Mehdi, Peygamberimiz (sav)’in de haber verdiği gibi tüm hizmetlerini yerine getirecek ve Allah’ın izniyle ahir zamanda ikinci kez yeryüzüne gelecek olan Hz. İsa ile birlikte Kur’an ahlakını tüm dünyaya hâkim kılacaktır. Bu, Allah’ın belirlediği bir kaderdir. Kur’an’da İslam ahlakının yeryüzüne hâkim olacağı şu şekilde müjdelenmektedir:

 

“Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O’dur. ÖYLE Kİ ONU (HAK DİN OLAN İSLAM’I) BÜTÜN DİNLERE KARSI ÜSTÜN KILACAKTIR; müşrikler hoş görmese bile.”[40] (İlmi Araştırma: Eylül 2005)

 


 


[1] (Yunus Suresi, 83)

 

[2] (Safi Suresi, 14)

 

[3] (Kehf Suresi, 22)

 

[4] (Hud Soresi, 40)

 

[5] (Ankebut Suresi, 32–33)

 

[6] (Meriy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si; “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

 

[7] (Kıyamet Alametlerı s. 169) (Ukayli “EnNecmu’s-sakıb fi Beyanı Ennel Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

 

[8] (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı En-ne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

 

[9] (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı En-ne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

 

[10] (Emirdağ Lahikası, sf. 259)

 

[11] (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, s. 41)

 

[12] (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

 

[13] (Enfal Suresi, 12)

 

[14] (Al-i İmran Suresi, 124)

 

[15] (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l imam El-Mehdi El-Muntazar”)

 

[16] (Tevbe Suresi, 40)

 

[17] (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 51)

 

[18] (El-Kavlu’I Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 26)

 

[19] (Kıyamet Alametleri s.187)

 

[20] (M. Arabî) (Hayrettin Gümüşel, Beklenen Mehdi s. 37 Köprü Yayınları)

 

[21] (M. Arabî) (Hayrettin Gümüşel, Beklenen Mehdi s. 37 Köprü Yayınları)

 

[22] (M. Arabi) (Hayrettin Gümüşel, Beklenen Mehdi; s. 37 Köprü Yayınları)

 

[23] (Ramuz el Ehadis, 472)

 

[24] (Ramuz EI Ehadis, 1/135)

 

[25] (Süneni İbni Mace, 10–259)

 

[26] (Ebu Naim el-Kufi, Kitabü’l Fiten’de zikretmiştir.)

 

[27] (M. Arabî) (Hayrettin Gümüşel; Beklenen Mehdi; s. 37, Köprü Yayınları)

 

[28] (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l imam El-Mehdi El-Muntazar”)

 

[29] (M. Arabi) (Hayrettin Gümüşel, Beklenen Mehdi, s. 37 Köprü Yayınları)

 

[30] (El-Kavlu’l Muntazar Fi Alamet-il Mehdiyy-il muntazar-49)

 

[31] (Ramuz el Ehadis, 472)

 

[32] (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-i Mehdiyy-i Ahir Zaman–57)

 

[33] (Hayrettin Gümüşel Beklenen Mehdi M. Arabî s. 36, Köprü Yayınları)

 

[34] (Risaletül huruc ül mehdi… sf. 129)

 

[35] (M. Arabî) (Hayrettin Gümüşel, Beklenen Mehdi s. 37 Köprü Yayınları)

 

[36] (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf eI-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’I İmam El-Mehdi El-Muntazar)

 

[37] (Kitabul Burhan, VI. Bölüm)

 

[38] (Kitabul Burhan, VI. Bölüm)

 

[39] (Celaleddin Suyuti’nin tasnifinden hadisler. Ahir Zaman Mehdisi’nin alametleri s. 59 kahraman neşriyat)

 

[40] (Saff Suresi, 9)

  

BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi