Anasayfa » KUTSALINA VE KIŞLA DUVARINA PİSLEYENLERİN AKİBETİ: KIBRIS VE KIRIM HEZİMETİ!

KUTSALINA VE KIŞLA DUVARINA PİSLEYENLERİN AKİBETİ: KIBRIS VE KIRIM HEZİMETİ!

Yazar: yonetici
0 Yorum 200 Görüntüleyen

KUTSALINA VE KIŞLA DUVARINA PİSLEYENLERİN AKİBETİ: KIBRIS VE KIRIM HEZİMETİ!

 

Başbuğ TSK’ya kurulan kumpası tek tek anlatıyor, ama nedense Cemaatin arkasındaki ABD’yi atlıyordu!?

İlker Başbuğ, Silivri Cezaevi’nde Sabah gazetesine konuşarak: Gizli tanıklarla, özel ayarlanmış yargıçlarla ve sahte kanıtlarla orduya kumpas kuruldu. “Orduyu tasfiye etmek ve etkisiz hale getirmek amaçlanıyordu. Bizi bu noktaya, TSK’ya karşı nefret ve intikam duyguları içinde olanlar getirdi” diyordu. Hükümeti devirmeye tam teşebbüs suçundan müebbet hapisle cezalandırılan emekli Orgeneral İlker Başbuğ, 26 aydır Silivri Cezaevi’nde yatıyordu ve sonunda serbest bırakılıyordu. Başbuğ, “Kozmik Oda’ya giriş izni vermeseydim, beni Arınç’a suikast azmettiricisi bile yapabilirlerdi.” açıklamasında bulunuyordu. Bu aynı zamanda kendisinin dirayet ve metanet ayarını da yansıtıyordu. Başbakan Erdoğan ile danışmanı Yalçın Akdoğan’ın “Orduya kumpas kuruldu” iddialarını değerlendiren Başbuğ, Evet, gizli tanıklarla, ayarlanmış hâkim ve savcılarla ve sahte kanıtlarla bize kumpas kuruldu diyerek Mehmet Barlas ve Şaban Arslan’a çarpıcı açıklamalar yapıyordu.

Baykal kasetini hazırlayan kişi Fetullahcı çıkıyordu!

Manisa eski milletvekili Tevfik Diker, CHP’nin eski lideri Deniz Baykal’ın istifasına neden olan mahrem kasetle ilgili ciddi iddialar ortaya atıyordu. Diker’e göre kaset işini Cemaat tertipliyordu. A Haber’e konuşan Tevfik Diker, Deniz Baykal ile ilgili kasetin Fetullah Gülen cemaati tarafından hazırlanıp internete verildiğini söylüyordu. Diker, “Baykal’ın gitmesi projesini Sarıgül ile kongrede denediler başaramadılar ama kasetle denediler başardılar. Olay Amerika’da okyanus ötesinde planlanmış Türkiye’de tatbik edilmiştir” iddiasında bulunuyordu.

Paralelleri nasıl bir son bekliyordu?

Başbakan yalakalarına göre Paralel yapı için artık geriye sayım başlamış bulunuyordu. “Ellerinde montajladıkları, uydurdukları tüm şantaj kasetlerini piyasaya sürecekleri ama devletin de onların bütün pisliklerini tek tek ortaya dökeceği ve sonrasında da her hukuk devletinde olması gerektiği gibi buldozerin altında ezilecekleri” yazılıyordu.[1]

Gülen’e kefil olan ABD’li Baronların tamamının Siyonist Yahudi olması dikkat çekiyordu!

19 say­fa­lık re­fe­rans mek­tup­ta; CI­A es­ki yet­ki­li­si Gra­ham Ful­ler, CI­A es­ki gö­rev­li­si Ge­or­ge Fi­das ile AB­D’­nin es­ki An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si (ABD Ha­be­ral­ma Araş­tır­ma Da­ire­si es­ki di­rek­tö­rü) Mor­ton Ab­ra­mo­witz gi­bi isim­ler yer alıyordu­. 21 Ka­sım 2006’ta, ABD Va­tan­daş­lık ve Göç­men­lik Ser­vi­si­‘ne Ye­şil Kart için SRC-07-035-53075 numaralı dosya ile başvuran Gülen’in sunduğu referans listesindeki isimleri bazı gazeteciler köşesinde yazıyordu. Gülen’in isteğinin nüfuzlu isimlerin referansıyla 21 Mayıs 2008’de kabul edildiğini açıklayanlar “Din­ci aka­de­mis­yen­ler ile CI­A gö­rev­li­le­ri ne tür bek­len­tiy­le F.Gü­le­n’­e ke­fil ol­du?” diye soruyordu.

İş­te o isim­ler

– John L. Es­po­si­to, Ge­or­ge­town Üni­ver­si­te­si­’n­de İs­la­mi ça­lış­ma­lar pro­fe­sö­rüy­dü. ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’n­da ça­lış­tı; Pa­kis­tan gi­bi ki­mi As­ya hü­kü­met­le­rin­de da­nış­man ola­rak gö­rev yap­tı. AB­D’­de çe­şit­li İs­lam der­nek­le­ri kur­du; yö­net­ti. Gü­len hak­kın­da ki­tap yaz­dı.

– Law­ren­ce Ge­raty, an­ne­si ve ba­ba­sı Pro­tes­tan mis­yo­ner­di. Ya­hu­di -Pro­tes­tan inan­cı ka­rı­şı­mı Ad­ven­tist­le­r‘­in San Pas­qu­al Aka­de­mi­si­’ni ve İb­ra­ni Üni­ver­si­te­si­’ni bi­tir­di. Su­ri­ye ve Fi­lis­tin ar­ke­olo­ji­si üze­ri­ne ça­lış­tı. La Si­er­ra Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­siy­di.

– Ber­na­det­te An­dre­a, Te­xas Üni­ver­si­te­si­’n­de ka­dın hak­la­rı, İs­lam ve Os­man­lı ta­ri­hi ko­nu­sun­da uz­man­dı.

– Pa­ul Par­ker, İsa’­nın Bir­le­şik Ki­li­se­si­’ne bağ­lı ku­ru­lan Elm­hurst Col­le­ge baş­ka­nı pro­fe­sör­dü. İs­ra­il ve Fi­lis­ti­n‘­de yap­tı­ğı di­ni çe­şit­li­lik araş­tır­ma­la­rıy­la ta­nın­dı.

– John Obert Vall, İs­lam ta­ri­hi pro­fe­sö­rüy­dü. Ka­hi­re, Bey­rut ve Su­da­n’­da ya­şa­dı. 1991’de Mı­sır Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ma­dal­ya­sı al­dı.

– Floyd M. Scho­en­hals, Evan­je­lik Lut­he­ran Ki­li­se­si Pis­ko­po­su idi.

– John Bo­rel­li, Ge­or­ge­town Üni­ver­si­te­si­’n­de Din­le­ra­ra­sı Gi­ri­şim­ler Kür­sü­sü baş­ka­nıy­dı. İn­gi­liz Pro­tes­tan Ang­li­kan ki­li­se­si üze­ri­ne ça­lış­tı. Evan­je­lik top­lan­tı­la­rı­nın vaz­ge­çil­mez ko­nuş­ma­cı­la­rın­dan bi­riy­di. Was­hing­to­n’­da 2006’da “Ba­rış için Ulus­la­ra­ra­sı Na­ma­z” top­lan­tı­sı or­ga­ni­ze et­ti.

– Ja­mes E. Bow­ley, Mill­saps Col­le­ge­’n­de İb­ra­ni araş­tır­ma­lar uz­ma­nı ila­hi­yat pro­fe­sö­rüy­dü. Ya­hu­di ede­bi­ya­tı üze­ri­ne araş­tır­ma­lar ya­yın­la­dı.

– Jill Car­roll, Ri­ce Üni­ver­si­te­si­’n­de­ki “Di­ni Hoş­gö­rü Mer­ke­zi­” baş­ka­nıy­dı. Bu üni­ver­si­te­de 5 Ka­sım 2006’ta Fet­ul­lah Gü­len sem­poz­yu­mu dü­zen­le­di. Ted Dott­s’­in se­mi­ner baş­lı­ğı il­ginç­ti: “Me­to­dist Hı­ris­ti­yan­lı­ğı, Gü­len Su­fiz­mi.” Gü­len hak­kın­da ki­tap yaz­dı.

– Sherly San­tos-Hatc­hett, Te­xas Tech Üni­ver­si­te­si­’n­de pro­fe­sör de­kan­dı. ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­‘n­da ter­cü­man ola­rak gö­rev yap­tı.

– Da­vid B. Ca­pes, Ho­us­to­n’­da­ki pro­tes­tan Bap­tist Üni­ver­si­te­si­’n­de gö­rev­liy­di. “İ­sa­’nın Ayak Ses­le­ri­” gi­bi ki­ta­bı olan Ca­pes,1990’lar­dan be­ri din­ler ara­sı di­ya­log ça­lış­ma­la­rı yü­rü­tü­yor.

– Terry Mat­his, Ca­li­for­ni­a Üni­ver­si­te­si Ri­ver­si­de kam­pü­sü pa­pa­zıy­dı.

– Da­le F. Eic­kel­man, Dart­mo­uth Col­le­ge­’in­de an­tro­po­lo­ji pro­fe­sö­rüy­dü. Uzun yıl­lar Ku­veyt’te bu­lun­du; As­ya ve Or­ta­do­ğu araş­tır­ma­la­rı prog­ra­mı yü­rüt­tü.

– Lo­ye Ash­ton, Bir­le­şik İsa Ki­li­se­si mis­yo­ner­le­ri ta­ra­fın­dan ku­ru­lan To­uga­lo­o Col­le­ge do­çen­tiy­di. Ay­nı za­man­da pa­paz­dı. Tür­ki­ye­’ye sık sık gel­di; din­ler ara­sı diyalog hak­kın­da ki­tap yaz­dı.

– Tho­mas Mic­hel, F.Gü­le­n’­in Va­ti­ka­n’­da Pa­pa II. John Pa­ul‘­u zi­ya­re­ti ara­sın­da ha­zır bu­lu­nan AB­D’­li pe­der­di. En­do­nez­ya­’da ciz­vit “İ­sa­’nın Der­ne­ği­” üye­siy­di. Mı­sır ve Lüb­na­n’­da bu­lun­du.

– Ja­mes Ken­neth Ec­hols, Chi­ca­go­’da­ki Pro­tes­tan Lut­he­ran ila­hi­yat oku­lu­nun baş­ka­nıy­dı. AB­D’­de din­ler ara­sı diyalog se­mi­ner­le­ri yap­tı.

– Do­nald Se­ni­or, İs­ra­il’­de uzun yıl­lar di­ni araş­tır­ma­lar yap­tı. Ya­hu­di ve Müs­lü­man top­lu­luk­la­rı ara­sın­da­ki din­ler ara­sı di­ya­log top­lan­tı­la­rı dü­zen­le­di.

Kırkıncı Hocadan Gülen’e uyarı geliyordu!

 

..

 

MAKALENİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ…

BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi