Anasayfa » DEVLET BAKANLIĞI (Ziraat Bankası, Devlet İstatistik Enstitüsü)

DEVLET BAKANLIĞI (Ziraat Bankası, Devlet İstatistik Enstitüsü)

Yazar: yonetici
0 Yorum 177 Görüntüleyen

DEVLET BAKANLIĞI (Ziraat
Bankası, Devlet İstatistik Enstitüsü)

DEVLET BAKANLIĞI

ZİRAAT BANKASI,

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ (DİE)

ÖZET

I-

ZİRAAT BANKASI

 

• Tarımsal Mekanizasyon Hizmet işletmeciliğinin Geliştirilmesi Projesi
yapılmıştır.

• II. Ürün Mısır ve Soya Üretiminin Geliştirilmesi Projesi yapılmıştır.

• Diyarbakır 500 evler Süt Sığırcılığı Projesi yapılmıştır.

• Teknik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi
başlatılmıştır.

• “Bedelsiz ithalat Hesabı” uygulamasına başlanmıştır.

• Bosna Hersek Cumhuriyeti`ne “Türk Ziraat Bosnia D.D.” adıyla
şube açılmıştır.

• “Türkiye Hayvancılığı Geliştirme Projesi” için 40 trilyon
TL`nın tahsisi Bakanlar Kurulu`nun onayına sunulmuştur.

• Ziraat Bankası ‘Promosyon Bütçesi’ sağlık ve eğitim hizmetlerine
yönlendirilmiştir.

II-

VAKIFLAR BANKASI

 

• KOBİ`lere destek amacıyla “KOBİ Araştırma ve Danışmanlık Birim
Müdürlüğü” kurulmuştur.

• KOBl`lerin desteklenmesi için “Vakıf Sınai Araştırma, Geliştirme,
Danışmanlık ve Teknoloji A.Ş.” kurulmuştur.

• Faizsiz bankacılık ürünleri olan; altın fon hesabı, dövize dayalı fon
hesabı, sanayiye dayalı fon hesabı ve karma yatırım hesapları oluşturulmasına
ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.

• Bankacılık hizmetini vataşın ayağına götürmek amacıyla `Otobank`lar
yapılmış ve hizmete sokulmuştur.

III- DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ

• DİE ile Hazine Müsteşarlığı arasında veri değişim protokolü
imzalanmıştır.

• ILO ile `Sosyal Güvenlik Projesi` çerçevesinde bilgi değişimi
yapılmıştır.

• IMF finansmanıyla, Türkiye`de Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii`ne ait
istatistik tamamlanmıştır.

• “İller itibariyle Gayri Safi Milli Hasıla” istatistiği
yapılıp, yayımlanmıştır.

• “İlçeler itibariyle Gayri Safi Milli Hasıla” istatistiği
yapılıp, yayımlanmıştır.

• Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), İNTERNET`le dünyaya açılmıştır.

 

 

İLK UYGULAMALAR VE PROJELER

I- ZİRAAT BANKASI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi`ni kalkındırmaya yönelik olarak hazırlanan
projelerden dördü uygulamaya geçirilmiştir.

a) Tarımsal Mekanizasyon Hizmet İşletmeciliğinin Geliştirilmesi Projesi:

Tarımsal Enerji ve Mekanizasyon Araştırma ve Eğitim Vakfı (TEMAV) ile ortaklaşa
yürütülen bu proje kapsamında mevcut 35 bin traktöre ek olarak, 10 yıllık bir
sürede 180 bin traktöre ihtiyaç olacağı tahmin edilmiş, ekipmanlarla birlikte
bu ihtiyacın karşılanması için yaklaşık 5 milyon USD`lık bir kaynağın
gerekliliği ortaya konmuştur. Banka konuyla ilgili olarak 20,3 milyar TL kredi
kullırmış olup, ilk park Şanlıurfa`da kurulmuştur.

b) II.Ürün Mısır ve Soya Üretiminin Geliştirilmesi Projesi.

Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) ile ortak olarak yürütülen bu proje
kapsamında sözleşmeli çiftçi modeli uygulanmaktadır. Yemlik mısır ve ham yağ
ithalatının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan bu projeye ilişkin 1996 yılında
Şanlıurfa ili Merkez ve Akçakale ilçeleri ile Diyarbakır ili Merkez ve Çınar
ilçelerinde pilot uygulama başlatılmıştır. 5 bin dekar olan üretim alanı, proje
ile 35 bin dekara çıkartılmıştır.

c) Diyarbakır 500 Evler Süt Sığırcılığı Projesi:

d)

Teknik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi:

Türkiye Kalkınma Vakfı ile ortak olarak çalışılan bu projede 1996 yılında
Diyarbakır`da 400 anlı kovan üreticilere dağıtılmış, 1997 yılında ise, 12.000
adet kovanın daha dağıtımına başlanmıştır. 2 bin yılına kadar ise 4.250
üreticiye toplam 105 bin anlı kovan dağıtımı ve kredi açılması öngörülmüştür.

e)

Diğer Faaliyetler

Banka, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığfnın 15.11.1996 tarih ve 22818
sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan yönetmeliği uyarınca 28.10.1996 tarihinde “Bedelsiz
İthalat Hesabı” uygulamasına başlamıştır.

• Bu kapsamda bankada özel ithalat döviz hesabı, özel döviz hesabı,
yurtiçi özel ithalat döviz hesabı olmak üzere üç çeşit hesap açılmıştır. Bu üç
hesapta toplam 31 bin 131 kişiye 1,8 milyar Marklık hesap açılmış, 1,6 milyar
Marklık kısım Hazine`ye devredilmiştir.

• İşletme giderleri içerisinde en yüksek paya sahip olan ısınma
giderlerinin asgari seviyeye indiği jeotermal enerji kaynaklarından
yararlanmanın ekonomik olduğu; Kütahya, Aydın ve Denizli`de örtü altında sebze
ve çiçek üretiminin yapılabilmesi konusunda yoğun çalışmalar sürdürülmüş, bu
yörelere özgü tip sera projelerigeliştirilmiştir.

•

• Ziraat Bankası; ihracatın, istihdamın ve milli gelirin artırılmasında
önemli işlevi olan tarımsal sanayiye gereken desteği sürdürmüştür. Bu
çerçevede ülkemizde faal ve atıl durumda olan tarımsal sanayi işletemlerinin
ekonomiye kazırılması amacıyla gerek il ve gerekse sektör bazında tesipiti
yapılmış olup, finansman ihtiyacı olan sözkonusu tesislerin kredilendirilmesi
yönündeki çalışmalara devam edilmiştir.

• Bunun yanı sıra, su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilerek
artırılması yönünde Banka`ca, içsularda ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği
çalışmaları yapılmış, bu konuda tip projeler hazırlanarak üreticilerin
istifadelerine sunulmuştur. Türkiye çapında 36 baraj gölünde ağ kafeslerde
balık yetiştiriciliği konusunda inceleme yapılmış, 28 baraj gölünde
yetiştiricilik yapılması uygun bulunmuştur. Bu barajlarda 25 proje onaylanmış,
bunların içinden 6 proje, Banka kredileri ile desteklenmiştir. Ayrıca, su
ürünleri yetiştiriciliği uygulanabilecek alanların tesbiti ile ilgili
çalışmalar da yapılmıştır.

• Günün değişen şartlarına bağlı olarak ve tarıma verilen desteğinöneminin
bilinciyle ihtisas kredilerinde kredi limitleri artırılırken, kredi verme
yetkileri Genel Müdürlük`ten merkez ve diğer şubelere kaydırılarak, bürokrasi
azaltılmıştır. Bu sayede üretici ve yetfştirici-lerimizin daha kısa sürede
geniş kredi imkanlarına kavuşmaları sağlanmıştır.

• 1997 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri ortakları için planlanan
kredi limitlerinin 250 milyon TL`den 350 milyon TL`ye, daha sonra da 500
milyon TL`ye yükseltilmesi ve bu limit içinde 45 milyon TL olan nakit kredi
kullırımının 60 milyon TL`ye, daha sonra ise 75 milyon TL`ye çıkarılmıştır.

Bosna Hersek Cumhuriyeti`nin Saraybosna Şehri`nde 10 milyon Mark sermaye
ile “Turkish Ziraat Bank Bosnia D.D.” adıyla kurulmuş olan
şube, 1997 yılı Mart ayında faaliyete geçmiştir. Bu, ülkemizin Bosna-Hersek
Cumhuriyeti`ne ilk kurumsal ve ekonomik bazda yardımı olmuştur.

• 1997 yılında ihtisas kredilerinde iyileştirmeler hedeflenmiş ve kredi
politikalarında bazı değişiklikler planlanmıştır.

• Ülkemiz tarımını desteklemek amacıyla Ziraat Bankası`nca üretilen
projelerden, Türkiye`de Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında
hayvan ırkının ıslahı, damızlık işletmelerin kurulması, yem bitkileri
üretiminin yaygınlaştırılması, hayvansal üretimin artırılması ve
yetiştiricilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Sözleşmeli
çiftçi modelinin uygulamaya geçirilmesi için 40 trilyon TL kaynaklı proje geliştirilerek,
Bakanlar Kurulu`nun onayına sunulmuştur.

• Yurt çapında sürdürmekte olduğumuz faaliyetlerimizin yanısıra ülkemizin
en büyük bölgesel kalkınma ve batıya göçün engellenmesine yönelik proje olan
GAP kapsamındaki yörelerde uyguladığımız, tarımsal faaliyetleri destekleme ve
kredilendirme çalışmalarımızın yanısıra, yeni projelerin uygulamaya konulması
yönündeki faaliyetlerimiz de 1997 yılında artarak devam etmiştir. Bu kapsamda Güneydoğu
Anadolu Bölgesi`nde uygulanacak projeler ise; Sulama Yatırımlarının Çiftçi
Katılımı ile Gerçekleştirilmesi Projesi, Tarımsal Kredi Projesi, Tarımsal
işletme Edinim Projesi`dir. Bankaca, bu bölgemizde kalkınmayı hızlırmak,
Batı`ya göçü engellemek ve bölgedeki üretimi artırmak amacıyla istihdamı
artırıcı projeler geliştirilmiştir.

• T.C. Ziraat Bankası, yurtiçinde en yaygın şube ağına sahip olarak etkin
bir şekilde faaliyetlerini sürdürürken, yurtdışında da ülkemizin özellikle
gerek ekonomik gerekse politik yakın ilişkilerde bulunması gereken ülkelerde
yurtdışı ortak banka kurma ve şubeleşme çalışmalarına son dönemde daha da
ağırlık vermiştir. Amerika, Avrupa ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri`nde ortak
bankaları, şube ve temsilcilikleriyle etkin şekilde hizmet veren Ziraat
Bankası, önümüzdeki dönemde de yurtdışı faaliyetlerindeki öncü konumunu
koruyacak, yurtdışı faaliyetlerini artırarak sürdürecek çalışmaları ortaya
koymuştur.

• Ziraat Bankası`nm promosyon bütçesi, eğitim ve sağlık hizmetlerine
yönlendirilmiş;

II. VAKIFLAR BANKASI

Çağdaş ve yenilikçi uygulamalarıyla sektörde ilk sıralarda yer alan
Vakıfbank, başarılı bir şekilde yönetilmiştir. Mevcut yönetim döneminde
hazırlanmış olup da, yönetimimizde uygulamaya konulan projeleri şu şekilde
sıralayabiliriz:

• Vakıfbank, ekonominin lokomotifi kabul edilen KOBİ`lerin desteklenmesine
yönelik çalışmaların bir devamı olarak, 1996 yılında Genel Müdürlük bünyesinde “KOBİ
Araştırma ve Danışmanlık Birim Müdürlüğü”nü kurmuş ve bu konuda
faaliyet göstermek üzere “Vakıf Sınai Araştırma, Geliştirme,
Danışmanlık ve Teknoloji A.Ş.” adında bir şirket de kurmuştur.

• 1996 yılında Gaziantep`te “KOBİ Araştırma ve Danışmanlık
Merkezi”, Ankara, İstanbul ve İzmir Finans Market Şubelerinde “KOBİ
Araştırma ve Danışmanlık Ofisleri” ve İzmir Atatürk Organize Sanayi
Şubesinde “KOBİ Araştırma ve Danışmanlık Servisi”ni hizmete
açan Vakıfbank, KOBİ`lerin bilgilendirilmesi ve sorunlarına kısa sürede çözüm
bulunması konusunda katkı sağlamayı amaçlamıştır.

• Vakıfbank, KOBİ`lerin, dolayısıyla ülke ekonomisinin
uluslararası rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak amacıyla KOSGEB ile
danışmanlık anlaşması yaparak; tüm şubeleri ve KOBİ Merkezleri`nin KOSGEB
aracılığı ile Avrupa Birliğinin KOBİ`lerin bilgilendirilmesi ve
desteklenmesinde önemli rolleri bulunan kurumları ile bilgisayar bağlantısı
kurmuştur.

Her ala KOBİ`lere destek sağlamak düşüncesinde olan Vakıfbank;
uygulanabilir ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projesi olan, ancak
sermayesi bulunmayan girişimcilere uzun süreli borç ve sermaye desteği sağlamak
amacıyla “Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı”nı kurmuştur.

• Vakıfbank, 1997 yılında tercihleri hangi yönde olursa olsun, herkesin
bankacılık sisteminden faydalanmasını teminen faizsiz bankacılık
Ürünlerini hizmete sunmayı hedeflemiştir. Faizsiz kredi sisteminin yanısıra,
altın fon hesabı, dövize dayalı fon hesabı, İMKB sanayi endeksine, yani hisse
senedine dayalı bir fon ile hisse senedi, döviz, altın ve gayrimenkulden oluşan
karma yatırım hesabı uygulamaları ile ilgili çalışmalar sürdürülmüştür.

Gerek gayrimenkul yatırımlarını örgütlü bir sistem etrafında toplamak,
gerekse kredilendirme sistemiyle uyum sağlamak, bu alana yönelen tasarrufları
artırmak ve ekonomiye kazırmak amacıylagayrimenkul yatırım ortaklığı, yatırım
fonu ve gayrimenkul sertifikası projelerini de 1997 yılında
gerçekleştirmeyi he-deflemiştir. Bu projeler ile kısaca gayrimenkullar
menkule dönüşerek ekonomiye kazırılması planlanmıştır.

Sabit banka binalarında bulunan teknolojik donanımın tamamına sahip olan Otobank`ların hizmete
sunulması için hazırlıklar tamamlanmıştır. Hizmeti vataşın ayağına götürecek
olan Otobank`lar; bilgisayarlı ve on-line sisteme sahip bir şubenin yapacağı
tüm bankacılık işlemlerini yapacak şekilde donatılmıştır. Gezici olarak ihtiyaç
duyulan tüm yerlerde hizmet verecek olan Otobank`m haberleşmesi, uydu kanalı
ile sağlanmıştır.

III- DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ

DİE, ülkemizde ekonomik, sosyal ve kültürel tüm istatistiği verilerin
toplığı, değerlendirildiği güzide bir kuruluşumuzdur. İstatistik verilerin
siyasi karar alma mekanizmasının başında bulunanlar ve akademisyenler kadar,
yasama organının değerli üyeleri parlamenterler için de gerekli olduğunu
düşünerek, Türkiye ölçeğindeki bilgiler ile kendi illerine ilişkin bilgiler
düzenli şekilde gönderilmiştir. Bu uygulama, milletvekillerimizin takdirini
kazanmıştır.

Bu dönemde, DİE tarafından gerçekeleştirilen başlıca hizmetler şunlardır;

– Veri Değişimi Protokolü :

DİE ve Hazine Müsteşarlığı arasında imzalanan protokol gereği iki kurum
arasındaki istatistiklerin değişimi

konusundaki çalışmaların kısa döneme ait bölümü tamamlanmış olup, uzun
dönem çalışmaları ise devam ettirilmiştir.

ILO Sosyal GUvenlik Projesi:

Hazine Müsteşarlığı ve ILO`nun talebi üzerine başlatılan proje gereği
Türkiye`de sosyal güvenlik sisteminin gözden geçirilmesi için gerekli istihdam
ve ücret bilgilerinin sağlanmasına yönelik olan bu çalışma 1996 yılında
tamamlanmıştır.

İkinci Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Projesi:

Finansmanı Dünya Bankası tarafından sağlanan bu proje ile Türkiye`de
küçük ve orta ölçekli sanayi sektörüne ait istatistik veritabamnın
oluşturulması ve geliştirilmesi için öncelikle daha önce uygulanmayan 1-9 kişi
çalışan işyerleri için yıllık imalat sanayii anketini kurumlaştırmak amacıyla
DiE`ye teknik danışmanlık hizmeti, eğitim, ekipman ve araç sağlanması
amaçlanmıştır. Proje 1996 yılı sonunda tamamlanmıştır.

İller itibariyle Gayri Safl Yurtiçi Hasıla :

Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasılası`ndaki gelişmelerin zaman içerisinde,
iller itibariyle nasıl bir dağılım gösterdiğinin tespit edilmesi, illerin
Türkiye ekonomisine katkısının faaliyet kolları itibariyle belirlenmesi
amacıyla gerçekleştirilen “İller İtibariyle Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla” çalışmasının 1987-1994 dönemi sonuçları 8 Nisan 1996
tarihinde kamuoyuna sunulmuştur. Aynı çalışmanın 1995 yılı sonuçları ise 30
Ağustos 1996 tarihinde kamuoyuna sunulmuştur.

İlçeler itibariyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla:

Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının iller itibariyle dağılımını veren
sonuçları cari fiyatlarla olmak üzere 1994 ve 1995 yılları için, ilçelere
dağıtılmıştır. İlçeler itibariyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla sonuçları
12.11.1996 tarihinde kamuoyuna sunulmuştur.

– DPT, SPK ve DİE arasında imzalanan protokol çerçevesinde “Yeni
Yerel Sanayi Odaklarının Gelişmesini Araştırma Projesi” kapsamında
Denizli ve Gaziantep illerinde imalat sanayii işyerlerinin tarama anketi
yapılmıştır.

– Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile DİE arasında imzalanan protokol
gereği “1995 Yılı Finansman Eğilimleri Anketi”tamamlanmıştır.

– Türkiye`deki özürlü sayısını tahmin etmek, oluş sebeplerini,
niteliklerini ve çeşitlerini belirlemek amacıyla bedensel, zihinsel, duygusal
ve sosyal özelliklerinde belli ora fonksiyon kaybına neden olan, organ yokluğu
veya bozukluğu sonucu normal gereklerine uyamayacak düzeyde özürlü
kişilere, demografik ve sosyo-ekonomik kapsamda bir araştırma yapılması
planlanmıştır.

– İl ve ilçelerin toplam şehir ve köy nüfuslarının 1991-2000 dönemindeki
her yıl için yıl ortası nüfus projeksiyonları, 1927 yılından 1990 yılına kadar
her yıl için Türkiye nüfusunun tek yaş ve cinsiyete göre yıl ortası nüfus
projeksiyonları yapılmıştır.

– Avrupa Ekonomik Topluluğu Nüfus Faaliyetleri Birimi ile ortaklaşa
yürütülen “Yaşlı Nüfusun Dinamiği” konulu proje kapsamında
ülke raporu hazırlık çalışmalarına devam edilmiştir.

– 1997 Yılı Gecekondu Araştırması devam ettirilmiş, 1997 yılı
içinde bitirilmesi planlanmıştır.

– Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde; Çevre Sağlığı Araştırması, Üreme
Dönemi Kadın Ölümleri Araştırması, Aile Planlaması Araştırması, Meslek
Hastalıkları Araştırması, Kronik Hastalıklar Araştırması, Ruh Hastalığı
Araştırması, Kanser, Verem, Sıtma, AİDS ve Hepatit Araştırması, Kaliteli İlaç
Kullanımı, Madde Bağımlıları Araştırması yapılmış olup, bu konuda çalışmalar bitme
aşamasına getirilmiştir.

– YÖK ile işbirliği içinde yapılacak olan “Üniversiteye Giriş
Maliyetleri ve Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumu Araştırmasınınsoru
kâğıdı ve örneklem çalışmaları tamamlanmış protokol hazırlanma aşamasına
gelinmiştir.

– Birleşmiş Milletler Nüfus Faaliyetleri Fonu (UNFPA)`nm 1995-1999
dönemini kapsayan II. Ülke Programı çerçevesinde Enstitü”nün”Uluslararası
Göç ve Nüfus Dinamikleri” konusunda teknik kapasitenin geliştirilmesi
amacıyla hazırlamış olduğu proje teklif dokümanı Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
tarafından 21.02.1997 tarihinde onaylanmıştır. Sözkonusu projenin Türkçe
çevirisi tamamlanarak UNFPA temsilciliğine gönderilmiştir.

– Devlet İstatistik Enstitüsü yurt çapında, ülkemizin sosyo-ekonomik
kalkınmasına temel olmak üzere, il ve ilçe düzeyinde Milli Gelir, istihdam ve
işsizlik tahminlerini geliştirmeye yönelik Envanter Çalışması başlatmıştır.
1996 Kasım ayına ait ilk alan uygulaması 27 ilde tamamlanmıştır.

– Uydu Hesaplan kapsamında sürdürülmekte olan Turizm profili ve gelirini
tespit etmeye yönelik olan “Turizm Ekonomik Hesapları”çalışması
1996 yılı sonuçlarının değerlendirilmesi tamamlanmak üzeredir. 1997 yılı için
ilk alan uygulaması 28 Mart 1997 tarihinde başlatılmıştır.

– Yeni Ulusal Hesaplar Sistemi`ne geçiş çalışmaları doğrultusunda
hazırlıklar devam etmiştir. Ayrıca artan bir önemle gündeme gelen”Saklı
Ekonomi” (Kayıt Dışı Ekonomi) büyüklüğüne ilişkin araştırmaların ve
uluslararası kuruluşlarca gerekli finansmanın sağlanmasına yönelik çalışmaların
hazırlanması, Kalkınma Yardımı Komitesi`nin (DAC) yardım veren ülkelerin dış
yardım performanslarını ölçmek için oluşturdukları DAC istatistiki kayıt
sistemi tablolarının Türkiye için hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır.

– 1996 OECD – EUROSTAT SGP Programı kapsamındaki “Çeşitli Mal
ve Hizmetler” ile “Sağlık ve Tıbbi Bakım” grubuna
ait fiyat derleme çalışmaları Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde
gerçekleştirilmiştir.

– 1994 temel yıllı dış ticaret indeksi çalışmalarında kullanıcıları dış
ticaret ile ilgili bilgilendirmeye yönelik “Sorularla İstatistikler
Dizisi: Dış Ticaret İstatistikleri” kitapçığı hazırlanmıştır.

– 1996 yılına ilişkin bilgilerin derleneceği; Ticaret İşyerleri, Hizmet
İşyerleri, Otel-Lokanta, Banka, Sigorta, Menkul Değerler, Finansal Kiralama,
özel Finans Kurumları, Döviz Büroları ve Radyo-Televizyon Anketi soru
kâğıtlarının açıklamaları ile el kitaplarının hazırlık çalışmaları
tamamlanmıştır.

– Karayolu, Havayolu, Denizyolu yük ve yolcu taşımacılığı yapan
işyerleri, yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan belediyeler ve seyahat
acenta-larına ilişkin 1996 yılı bilgilerini derlemek amacı ile düzenlenen “Ulaştırma
İşyerleri Anketi” nin hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır.

– Enerji Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ile
Devlet istatistik Enstitüsü arasında yapılan protokol gereği uygulanan İmalat
Sanayinde Enerji Tüketimi ve Altyapı Teknolojileri Anketinin veri girişi
tamamlanmış, analiz çalışmalarına başlanmıştır.

– T.C. Hükümeti ile UNICEF işbirliği programı çerçevesinde yürütülmekte
olan 1997-2000 yılları ana uygulama planı doğrultusunda “Çocuk
Hakları Sözleşmesi ve Ulusal Faaliyet Planının İzlenmesi” Projesi
Enstitü koordinatörlüğünde yürütülmüştür.

– Çocuk ve genç suçluluğunun önlenmesinde ilk aşamayı oluşturan
veritabanının oluşturulması amacıyla, DPT koordinatörlüğünde, içişleri
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve DiE yetkilileri ile yapılan toplantılar
sonucunda polis ve jarma güvenlik birimlerinde kullanılmak üzere oluşturulan “Güvenlik
Birimine Gelen Çocuk ve Gençlerle İlgili İstatistik Formu” 1 Ocak
1997`den itibaren 1 yıl süre ile enstitü tarafından örnekleme yöntemiyle
seçilen 27 ilin (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır,
Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İçel, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri,
Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon,
Ş.Urfa, Zonguldak) tüm ilçelerinin (merkez ilçe dahil) güvenlik birimlerinde
uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışma ile ilgili olarak Ocak ve Şubat aylarında
enstitüye gelen formların ed.kod işlerine devam edilmiştir.

– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nde 15 Aralık 1996 tarihinde Genel Nüfus
Sayımının coğrafi kodu yapılarak ed.kod işleri ve veri giriş işlemi 140 bin nüfus
için tamamlanmış olup, 1997 yılı içinde alan uygulaması yapılmıştır.

– Genel Nüfus Sayımı uygulamalarının yeni yaklaşımlarla çağdaş yapıya
kavuşturulması yönünde yapılan çalışmalar devam etmiştir.

– 1995 Yılı Seçim Sonuçları yayınlanmıştır.

– İl Bazında Temel Ekonomik ve Sosyal Göstergeler çalışması ile illerin
ekonomik ve sosyal yapısının mevcut durumunun ortaya konulabilmesi amacıyla il
bazında (79 il); Nüfus, Hayati istatistikler, Eğitim ve Kültür, Adalet, Sağlık,
Seçim, Fiyat ve indeksler, Tarım, İmalat Sanayii, Enerji, Madencilik, İnşaat,
Ulaştırma, Turizm, Milli Hesaplar, Dış Ticaret, Para-Banka-Maliye, Çevre,
Sosyal Güvenlik ve Yardım ile iklim başlıkları adı altında en son veriler
derlenerek yayınlanmıştır. Ayrıca bu bilgiler INTERNET WEB sayfasında da yer
almıştır.

Uluslararası Para Fonu (IMF), ekonomik gelişmelerden zamanında haberdar
olup, üye ülkeler üzerindeki gözetimini artırmak amacıyla bir çalışma
başlatmıştır. Bu çerçevede IMF tarafından INTERNET`te her katılımcı ülkenin yer
aldığı “Veri Startları Elektronik Bülteni”oluşturulmuştur.
Aralarında Türkiye`nin de bulunduğu 32 ülke, 16 Eylül 1996 tarihinde açılan
Elektronik Bülten`de yeralmıştır. Bu çalışmanın gerektirdiği bilgi sayfalan,
ülkemizde Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı,
istanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından
hazırlanmıştır.

– Dünya Bankası yetkilileri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda, Enstitü
tarafından yürütülmekte olan Hanelıalkı işgücü Anketleri ve Hanehalkı Gelir
Tüketim Anketleri ile ilgili çalışmaların geliştirilmesi Hayat Stardı Ölçüm
(LSMS) Anketlerinin uygulanması konularında proje geliştirilmesine yönelik
olarak bir ön değerlendirme raporu hazırlanarak, görüş alınmak üzere Dünya
Bankası`na gönderilmiştir.

– Makedonya İstatistik Ofisi`nden gelen teknik yardım talebi
doğrultusunda mali katkısı TİKA tarafından gerçekleştirilecek bir işbirliği
protokolü hazırlanmıştır.

Ayrıca Seçim istatistikleri çalışması ile çok partili hayata
geçtiğimiz 1946 yılından günümüze kadar olan süreçte yapılan seçimlerde elde
edilen sonuçların bir zaman serisi boyutunda kullanıcılara sunulması
amaçlanmıştır. Bölge, il ve ilçe bazında seçim sonuçları (Milletvekili, Senato,
Yerel Seçimler), veri kayıt ve tablolama aşamasına gelmiştir.Genel Nüfus Sayımı için
mevcut altyapıyı güçlendirecek şekilde numaralama sisteminin tüm belediyeler
tarafından güncel hale getirilmesi çalışmaları devam ettirilmiştir. İkinci
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Projesi nin dış finansmanı için Dünya Bankası
tarafından sağlanan 3067-TU No.lu 500 bin doları tutarındaki kredinin kullanım
süresi 31.12.1996 tarihi itibariyle sona ermiştir. Hanehalklarının
Tasarruf ve Tasarruf Eğilimlerinin ve tercih edilen tasarruf araçlarının
belirlenmesi amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından finanse edilen
SPK Projesinin bütün aşamaları DiE tarafından sürdürülmüştür.

birçok orta ve yüksek öğretim kurumuna modern bilgisayar laboratuvarları,
kimya ve fizik laboratuvarları ve kütüphaneler kazırılmıştır. Kütüphanelere
kitap yardımı, öğretilebilir zihinsel özürlüler okulu yapılmış, mevcutlara
yardımda bulunulmuştur. Kültür merkezlerinin iyileştirilmesine, sağlık
kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışılmıştır. Ayrıca, birkaç
ilimizde üstgeçitler yapılmıştır.

Tarımda sulama masraflarının asgariye indirilmesi amacıyla modern
sulama sistemlerinin ve elektrifikas-yona geçişin yaygınlaştırılması amacıyla
çalışmalar yapılmış, Ege Bölgesi`nde pilot uygulamaya geçilmiş ve bu bölgedeki
üreticiler gerek sulama teknikleri; gerekse bu konudaki krediler hakkında
bilgilendirilmiştir.Bu proje ile Diyarbakır kent merkezine göç eden 500 aileye
ekonomik aktivite kazırılması amaçlanmış, ilk etapta 100 aile için 10 yıl
vadeli yüzde 20 faizle 101 milyar TL kredi açılmıştır.


BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi