Anasayfa » DEVLET BAKANLIĞI (Denizcilik Müsteşarlığı)

DEVLET BAKANLIĞI (Denizcilik Müsteşarlığı)

Yazar: yonetici
0 Yorum 181 Görüntüleyen

DEVLET BAKANLIĞI
(Denizcilik Müsteşarlığı)…

 

DEVLET BAKANLIĞI…

• Kuruluş Kanun Tasarısı TBMMne sevkedilmiş ve Komisyonlarda görüşülmeye
başlanmıştır…

• Kıyı Emniyet ve Kurtarma İdaresi, Denizcilik Müsteşarlığına
bağlanmıştır.

• Ana Arama-Kurtarma Yönergesi hazırlık çalışmaları yapılmıştır.

• İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında trafiği, bilgisayarlı kontrol ve
düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

• İstanbul’da Karadenize kıyısı olan ülkelerle Bölgesel Arama Kurtarma
Konferansı (SAR) düzenlenmiştir.

• Deniz ve Kıyı Tesislerindeki Yangınlara Müdahale Esasları Hakkında
Kanun Taslağı ilgili kuruluşların görüşlerine sunulmuştur.

• Arama ve kurtarma amaçlı helikopter ve römorkör alımı, ihale aşamasına
getirilmiştir.

• Limanların işleyişini düzenleyen tüzük, yönetmelik ve talimatlarla
ilgili çalışmalar yapılmıştır.

• Özel kuruluşlardan limanlarda hizmet alımına yönelik düzenlemeler
yapılmıştır.

• Ambarlı İskelelerini modern bir liman kompleksi haline getirmeye
ilişkin adımla atılmıştır.

• Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Startları Hakkında
Uluslararası Sözleşme (JTCW’78) amir hükümleri çerçevesinde Gemiadamlarına
ilişkin Mevzuat yürürlüğe girmiştir.

• Deniz Eğitim Merkezi Etüdü 1997 Yılı Yatırım Programına alınmıştır.

• KKTCne ait 11 adet gemiye uluslararası limanlarda ticaret yapabilme
imkânı sağlamak amacı ile, Türk Bayrağı çekme izni verilmiştir.

• Merkez ve taşra teşkilatlarında bilgisayarlaşmaya gidilmiştir.

• Denizcilikle ilgili taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin
uygulanması izlenmiş, değişmeler üzerinde çalışılmıştır.

• Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler ve işbirliği artırılmıştır.

• Fransa, Ukrayna, Nijerya, İran, Letonya ve Azerbaycan ile denizcilik
anlaşmaları imzalanmıştır.

• Gemi inşa ve tersane faaliyetlerinde kredi ve teminat mektubu
düzenlemeleri uygulamaya alınmış, Gümrük Birliğinin etkileri açısından mevzuat
düzenlemeleri çalışmaları yapılmıştır.

– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile sağlanan mutabakat çerçevesinde
daha önce TDİ bünyesinde bulunan “Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İdaresi”nin
Müsteşarlığa devri, 12.05.1997 tarih ve 97/9466 sayılı Bakanlar Kurulu
kararıyla sağlanmıştır.

– İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi’ndeki deniz trafiğini
düzenleyici önlemler alınarak, bu trafiği bilgisayar destekli radar ağı
vasıtası ile kontrol etmek ve yönlendirmek amacıyla, bölgede bir Gemi
Trafik Yönetim Sistemi (VTS) kurulmasına yönelik projenin
gerçekleştirlmesi ile ilgili çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşlarla müştereken
sürdürülmüştür.

hakkındaki, 1 Temmuz 1994 tarihinde yürürlüğe konulan tüzüğün
yayınlanmasıyla birlikte, özellikle IMO nezdinde ülkemizalyhinde, Boğazlar
Tüzüğünün uygulanmasına yönelik bir çok eleştiriler yöneltilmekte olup,
Denzicilik Müsteşarlığı koordinatörlüğünde, denizcilik camiasının geniş
katılımı sağlanarak, konu ile ilgili çalışmalar sürdürülmüştür.

– 30 Ekim – 1 Kasım 1996 tarihleri arasında Müsteşarlık
koordinatörlüğünde İstanbulda Karadenize kıyısı olan ülkelerle, birBölgesel
Arama-Kıırtarma (SAR) Konferansı düzenlenmiş ve buna bağlı olarak 5-7
Mayıs 1997 tarihlerinde yine İstanbulda nihai bir anlaşma sağlamak amacıyla
ikinci bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda kabul edilen mutabakat metni
çwerçevesinde, ülkemiz ile Gürcistan arasında SAR sınırları tespit edilerek bir
protokol imzalanmış olup, diğer ülkelerle de sözkonusu temaslar sürdürülerek,
Eylül ayından önce SAR alanlarını belirleme çalışmalarının tamamlanması
öngörülmüştür.

– Müsteşarlık bünyesinde tesis edilen Ana Arama-Kurtarma
Koordinasyon Merkezi (AAKKM) çalışmaları, bu konudaki çalışma esaslarını
belirleyen “Türk Arama-Kurtarma Yönetmeliği” ve
“Müsteşarlığın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 491 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname” çerçevesinde yürütülmektedir. 12 Kasım 1996 tarihinden
itibaren, 24 saat esasına göre nöbet tutularak hizmet verilmiştir. Ana
Arama-Kurtarma Yönergesi hazırlık çalışmaları ise sürdürülmüştür.

– Liman, tersane ve benzeri tesisler ile deniz tesislerinde çıkan
yangınlara etkin bir şekilde müdahaleyi teminen, halen yürürlükte olan Bakanlar
Kurulunun 6.8.1975 gün ve 7/10357 karar sayılı”Karada Çıkabilecek
Yangınlarla, Deniz, Liman veya Karada Çıkıp, Liman ve Denize Ulaşabilecek
Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında
Yönetmelik”in günümüz şartlarına cevap verebilmesini ve bu konudaki
etkinliğin arttırılmasını teminen, “Deniz ve Kıyı Tesislerindeki
Yangınlara Müdahale Esasları Hakkında Kanun” taslağı üzerinde
çalışmalar tamamlanmış ve ilgili kuruluşların görüşlerine sunulmuştur.

– Boğazlarımızda meydana gelebilecek deniz kazalarında ve özellikle
tanker kazaları ile, sonrasında meydana gelebilecek yangınlarda; can ve mal
emniyeti ile çevrenin ve kıyıdaki yerleşim alanlarının korunması amacıyla çok
amaçılı römorkörlerin alımı planlanmış ve 1997 yılı yatırım programında römorkör
alım projesine yer verilmiş olup, konu ile ilgili Kurum ve kuruluşların
katılımı ile bir komisyon teşkil edilerek, gerekli teknik şartname hazırlanmış
ve ihaleye çıkılma aşamasına gelinmiştir.

– Deniz kazalarına anında müdahale edebilmek, olayı yerinde izleyerek
gerekli koordineyi etkin bir şekilde sağlayabilmek ve arama-kurtarma
faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla, Müsteşarlığımız yatırım programına arama-kurtarma
amaçlı helikopter alımı projesi konulmuş ve teknik ve idari şartname
hazırlanması hususunda Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile irtibata geçilmiş olup,
çalışmalar sürdürülmüştür.

– Denizcilik Müsteşarlığının taşra teşkilatını oluşturan bölge
müdürlükleri bünyesindeki 65 liman başkanlığında, Liman talimatı olmayan 28inin
talimatları hazırlanmış ve yayınlanmış, dört limanın mevcut talimatı ise
güncelleştirilmiştir. İstanbul Liman Tüzüğüyeniden düzenlenerek,
06.09.1996 tarih ve 22749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Tuzla Liman Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler
30.05.1997 tarih ve 23004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde, tüm limanlarımızla ilgili
tüzük ve yönetmelik hazırlık çalışmaları sürdürülmüştür.

– Liman ve iskelelerde verilen, kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin daha
etkin bir şekilde yürütülmesini teminen, mavzuatta yapılan değişikliklerle,
özel kuruluşlara da bu hizmeti verebilme imkânı sağlanmıştır. Ayrıca, sözkonusu
hizmetlerin verilmesi için öngörülen teknik, idari ve mali şartlar yeniden
düzenlenmiştir.

– Sağladıkları ekonomik girdiler açısından büyük önem arzeden özel liman
ve iskelelerin işletme izni alabilmelerine yönelik yapılan kontrol ve
denetimlerdi tespit edilen eksiklikler, kendilerine bildirilerek bunlar
gidermeleri için süre takınmış ve geçici işletme izni verilmiştir.

Ambarlı İskeleleri’ni modern bir liman kompleksi haline getirmek
yolunda önemli adımlar atılmıştır. Ambarlı Limanında mendireğin yapımı
konusundaki belirsizlik çözülmüş, mendireğin projesine uygun olarak bir termin
programı dahilinde yapımı kararlaştırılarak, Ambarlı Limanında tüm iskelelerin
çalışması sağlanmıştır.

– KKTCnin, ülkemiz haricindeki ülkeler tarafından tanınmaması nedeniyle
diğer ülke limanlarına kabul edilmemelerinden kaynaklanan mağduriyetlerinin
giderilmesi için, KKTCye ait 11 adet gemiye 6762 sayıl TTKnun ilgili maddeleri
gereğince kiralanmak suretiyle Türk Bayrağı çekilmesi uygun görülmüş ve şu ana
kada 6 firmaya ait 7 adet gemiye Türk bayrağı çekme izni verilmiştir.

– Özellikle yaz aylarında Avrupadaki işçi kardeşlerimizin yurda geliş ve
gidişlerinde tercih ettikleri Çeşme Adriyatik hattında geçen yıllarda yaşanan
sorunlar tekrarlanmaması amacıyla ilgili tüm taraflarla gerek koordinasyon
sağlanmıştır.

– Gemiadamlarına ilişkin mevzuatımız; ülkemizin taraf olduğu,”Gemiadamlarının
Eğitim, Belgelendirme Vardiya Startları Hakkında Uluslarara Sözleşme (STCW78)”nin
amir hükümleri çerçevesi revize edilmiş ve hazırlanan yeni mevzuat 1 Şubat
tarihinde yürürlüğe girmiştir

– Ülkemizin ihtiyacı olan, gerekli bilgi ve beceri ile donatılmış,
uluslararası startlarda eğitim verilmiş denizcilerimizin yetiştirilmesi
amacıyla, 1997 yılı yatırım programına “Deniz Eğitim Merkezi
Etüdü”projesi konulmuş olup, İTÜ Denizcilik Fakültesinden konu ile ilgili
fizibilite etüdünün yapılması istenmiştir.

– Gemiadamlarının Eğitim, belgelendirme ve Vardiya Tutma Startları
Hakkındaki Uluslararası Sözleşme (STCW)ye göre bir zorunluluk olan eğitim
gemisi ihtiyacını karşılamak üzere, TDİ envanterinde bulunan M/V Akdeniz yolcu
gemisinin İTÜ Denizcilik Fakültesine tahsisi ile ilgili olarak Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve sözkonusu
geminin İTÜ Denizcilik Fakültesine tahsisi sağlanmıştır.

– Tersanelerimizin, ihraç amaçlı gemi inşa projelerinde ihtiyaç duyduğu
kredi ve teminat mektubu temini hususunda, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından
yapılan girişimler sonunda, 28.08.1996 tarihinden itibaren Exımbank Genel
Müdürlüğünce gemi inşa ve ihracına yönelik teminat mektubu programı uygulanmaya
başlanmıştır.

– Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğinin gemi inşa ve onarım sanayiine
mevzuat ve işlemler açısından etkilerinin belirlenmesi ve sektör
faaliyetlerinde halen olumsuzluk doğuran hususlarda değişiklik yapılabilmesi
için; dış ticaret, teşvik ve gümrük mevzuatı ile, ilgili diğer mevzuatın
yanısıra. AB mevzuatının da ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte incelenmesine
yönelik çalışmalar devam ettirilmiştir.

– Tersanelerimizde inşa, bakım ve onarım faaliyetlerinin kalite
startlarına yükseltilmesinin sağlanması amacıyla, ISO 9000 serisi startlara
yönlendirilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmüştür.

– Sahillerimizde faaliyet göstermekte olan tüm tersane, çekek yeri vb.
kıyı tesislerinin kapasitelerinin, faaliyet durumlarının ve sorunlarının
belirlenmesi ve planlamaya yönelik istatistiki bilgilerin elde edilmesf
amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.

– Tuzla özel sektör tersaneler bölgesinde atıl durumda bulunan 2 parselin
ekonomiye kazırılması amacıyla Gemi inşa Sanayicileri Birliği’nce kurulan
şirkete bu parsellerin tahsisi yapılmıştır.

 

– Tekirdağ ili Marmara Ereğlisi/Kargaburnu mevkiinde bulunan ve Amerikalılar
tarafından gayri faal olarak devredilen LORAN-C (Denizde mevki tayinine yönelik
entegre bir seyir yardımcısı sinyal sistemi) İstasyonu’nun faaliyete geçmesine
yönelik çalışmalar, Dışişleri, Bakanlığı nezdinde sürdürülmüştür.

– İstanbul ve Çanakkale boğazlarında seyir güvenliğine yönelik hizmet
vermekte olan trafik kontrol istasyonlarının, gerekli teçhizat ve ekipmana
yönelik eksiklikleri belirlenmiş, kısa, orta ve uzun vadeli planlama yapılarak
sözkonusu ihtiyaçların karşılanması ilej ilgili çalışmalar başlatılmıştır.

– Merkez birimleri, taşra teşkilatı ve sektörde yer alan ilgili
kuruluşlar ile, yurt dışında üyesi bulunulan uluslararası kurum/kuruluşlar
arasındaki bilgi akışının süratli, devamlı ve güvenilir bir ortamda
sağlanabilmesi amacıyla, bilgi-işlem sistemi kurulmasına yönelik araştırma ve
etüd çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmaların, donanım ve yazılım desteği ile
merkez, taşra teşkilatı ve diğer bağlantıları kapsayacak şekilde tamamlanması
planlanmıştır. Bu amaçla ilk aşamada alınan 76 ünite bilgisayar sistemi, merkez
ve taşra teşkilatının kullanımına verilmiştir.

– Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Personeli Yardımlaşma Vakfı
(DE-VA) kurulmuş ve 17.02.1997 tarihinde tescil edilmiştir.

– “Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128 Toğan / Ankara”
adresindeki hizmet binasının Denizcilik Müsteşarlığına tahsis edilmesi
sağlanmıştır.

– “Cumhuriyet Caddesi / Finike” adresindeki iki katlı bina
Finike Liman Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

– “Kemerkaya Mahallesi / Trabzon” adresindeki üç katlı bina
Trabzon Bölge Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

– Türkiyenin taraf olduğu denizcilikle ilgili sözleşmelerin uygulanması
izlenmiş, değişmeler üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

– Petrol Kirliliğinin Önlenmesi ve Petrol Kirliliğinden Kaynaklanan
Zarara İlişkin Sorumluluk ve Tazminat Konularında Yapılmış Uluslararası
Denizcilik Örgütü (IMO) bağlısı sözleşmelerden Petrol Kirliliğinden Doğan
Zararlar için Hukuki Sorumluluğa Dair Uluslararası Sözleşme (CLC-1969), Petrol
Kirlenmesinden Doğan Zararların Tazminine ilişkin Fon Oluşturulması Hakkında
Uluslararası Sözleşme (FUND-1971), Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun
Sınırlırılmasına ilişkin Sözleşme (LLMC) ve Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı
Olma, Müdahale ve İşbirliğine Dair Uluslararası Sözleşme (OPRC)ye taraf olma
konusunda çalışmalar tamamlanarak, nihai karar alınmıştır.

– Bölgesel işbirliği kuruluşları olan iktisadi İşbirliği ve Kalkınma
Teşkilatı (OECD), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO), Karadeniz Ekonomik
İşbirliği (KEİ), Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Ticaret Örgütü (UNCTAD) ve
bölgesel çevre kuruluşlarının çalışmaları takip edilmiştir.

– Bugüne kadar çeşitli ülkelerle yapılmış 32 adet denizcilik ve deniz
taşımacılığı anlaşması mevcut olup, Ağustos 1996dan Haziran 97ye kadar Fransa,
Ukrayna, Nijerya, İran, Letonya ve Azerbaycan ile denizcilik anlaşmaları
imzalanmıştır. Türkiye-Kuveyt denizcilik anlaşması ise imzalama aşamasına
gelmiştir.

 

Yukarıda belirtilen çalışmaların ve denizciliğimize yönelik diğer
faaliyetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini teminen 19 Ağustos 1993
tarihinde 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Denizcilik
Müsteşarlığının Denizcilik Bakanlığı olarak yeniden teşkilatlanmasını sağlamak
amacıyla Denizcilik Bakanlığı Kanun Tasarısı hazırlanmış ve TBMMne
sevkedilerek, ilgili komisyonlarda görüşülmesine başlanmıştır.

F- DENİZCİLİK BAKANLIĞI

E- DIŞ İLİŞKİLER

D- İDARİ VE MALİ FAALİYETLER

C- MUHABERE VE ELEKTRONİK FAALİYETLER

B- GEMİ İNŞA VE TERSANE FAALİYETLER 

EĞİTİM

DENİZ TİCARETİ VE TAŞIMACILIĞI

LİMANLAR

– Boğazlar ve Marmara Bölgesi deniz trafik düzeni

A- DENİZ ULAŞTIRMA FAALYETLERİ

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

 

LİMANLAR VE DENİZ TİCARETİ

DENİZ GÜVENLİĞİ

ÖZ E T

DENİZCİLİK BAKANLIĞI

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI…


BENZER İÇERİKLER

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz. KABUL ET Detaylı Bilgi